Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ,,EDUAKCJA PRZYSZŁOŚCI"


 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
,,EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI"

 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020

 

przez Zespół Szkół w Karczmiskach w latach 2017- 2019

 

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje

 

Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne

 

Okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do 2019-06-30

 

Typ projektu: I-lit. a, b, c)

 

Grupę docelową stanowi 32 nauczycieli i 363 uczniów Zespołu Szkół
w Karczmiskach.

 

Całkowita wartość projektu: 986 363,75 PLN

Kwota dofinansowania: 936 908,75 PLN

 

 

Karczmiska, 2017 r.

 

 

 

 

 

§ 1

 

1. Projekt ,,Edukacja przyszłości" realizowany jest przez Zespół Szkół w Karczmiskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020. Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje. Numer i nazwa Działania: 12.2 Kształcenie ogólne. Okres realizacji projektu: od 2017-06-01 do  2019-06-30. Typ projektu: I-lit. a, b, c). Zakres interwencji (dominujący): Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

2. Biuro projektu znajduje się na terenie woj. lubelskiego w Zespole Szkół w Karczmiskach, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska, tel. 81 8287034 w. 25, z dostępną dokumentacją wdrażanego projektu oraz kluczowym personelem realizującym projekt.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020.


 

Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników zwanych dalej „Beneficjentami Ostatecznymi” oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. „Edukacja przyszłości” zwanego dalej Projektem.

2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych.

3. Projekt zakłada udział Beneficjentów Ostatecznych - 363 uczniów i 32 nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach.

4. Realizatorem projektu jest Zespół Szkół w Karczmiskach.

5. Udział Beneficjentów Ostatecznych w projekcie jest bezpłatny.

6. Projekt realizowany jest od 01.06.2017 r. do 30.06.2019 r. przez Zespół Szkół
w Karczmiskach.

7. Zajęcia dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Zespołu Szkół w Karczmiskach będą prowadzone zgodnie z opracowanym harmonogramem poszczególnych zajęć przez cały okres realizacji projektu. (Wzór harmonogramu zajęć stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu).

 

 

 

 

 

 

Cel Projektu

 

§ 3

 

1. Celem głównym Projektu jest zwiększenie szans rozwojowych 363 uczniów
(174 K, 189 M), wzrost kompetencji 32 nauczycieli (25 K, 7 M) oraz wzrost jakości kształcenia w szkole podstawowej i gimnazjum w Karczmiskach m.in. poprzez zajęcia dodatkowe dla uczniów z kompetencji kluczowych (języki obcych, przedmioty matematyczno-przyrodnicze i ICT), szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do 30.06.2019 r. Data końcowa realizacji projektu 30.06.2019 r.

2. Cel Projektu wpisuje się w cel RPO WL ,,Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie za specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" ponieważ projekt zakłada m.in. realizację zajęć:

 1. z kompetencji kluczowych dla uczniów (między innymi ICT, przyroda, nauki matematyczno - przyrodnicze, języki obce),

 2. rozwijających postawy typu kreatywność i praca w grupie (między innymi poprzez zajęcia z programowania, które uczą innowacyjności, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz pracy zespołowej),

 3. z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz wsparcia specjalistycznego,
  co ułatwi dalszy rozwój uczniów i docelowo zwiększy ich szanse na rynku pracy.

3. Założone cele zostaną osiągnięte poprzez realizację zajęć do 30.06.2019 r.

 

Zakres realizacji

 

§ 4

 

I. SZKOLENIA NAUCZYCIELI (112 godzin):

a) Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT.

Tematyka: między innymi obsługa urządzeń cyfrowych i ich wykorzystanie w edukacji, cyfrowe metody kształcenia, bezpieczeństwo w sieci.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

b) Innowacyjne metody edukacyjne.

Tematyka: między innymi rezultaty innowacyjnych projektów edukacyjnych, zasoby w sieci, kształtowanie postaw kreatywnych innowacyjnych i rozwijających pracę w grupie.

1 grupa x 13 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

c) Nauczanie metodą eksperymentu.

Tematyka: między innymi założenia metodyczne, rodzaje eksperymentów i ich zastosowanie, cele nauczania metodą eksperymentu, możliwe efekty.

1 grupa x 15 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.


 

d) Pedagogika specjalna.

Tematyka: między innymi rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych stosowanie pomocy dydaktycznych w praktyce z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, równość szans w edukacji, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

1 grupa x 10 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

e) Nauka programowania.

Tematyka: między innymi najbardziej popularne języki programowania (m.in. Jawa, C++), najbardziej efektywne metody nauczania programowania.

1 grupa x 4 osób x 32 godziny, 8 godzin/ miesiąc,

f) Terapia pedagogiczna.

Tematyka: między innymi problemy rozwojowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, organizacja procesu terapeutycznego.

1 grupa x 12 osób x 16 godzin, 8 godzin/ miesiąc.

 

II. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KLUCZOWE KOMPETENCJE I POSTAWY UCZNIÓW

1. JĘZYKI OBCE

1) Zajęcia rozwijające z języka angielskiego (1152 godziny):

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku angielskim (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

2) Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (1152 godziny):

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku angielskim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 14 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 1008 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

3) Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego (144 godziny):

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom rozszerzony).

Szkoła Podstawowa, kl. VIII: rok szkolny 2018/2019 x 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 57 godzin.


 


 

Gimnazjum, kl. II-III: rok szkolny 2017/2018 x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 30 godzin; rok szkolny 2018/2019, kl. III: 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 57 godzin; razem 87 godzin.

4) Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego (144 godziny):

Tematyka: między innymi gramatyka, słownictwo, nacisk położony będzie na komunikowanie się w języku niemieckim (poziom podstawowy) oraz na powtórzenie i utrwalenie treści sprawiających uczniom trudności.

Szkoła Podstawowa, kl. VIII: rok szkolny 2018/2019 x 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 57 godzin.

Gimnazjum, kl. II- III: rok szkolny 2017/2018 x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 30 godzin; rok szkolny 2018/2019, kl. III: 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 57 godzin; razem 87 godzin.

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z ICT/PROGRAMOWANIA (720 godzin):

Tematyka: kodowanie od podstaw, najbardziej popularne języki programowania (np. Java, C++), porównywanie różnych języków programowania i ich specyfiki.

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2017/2018 - 6 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 216 godzin; rok szkolny 2018/2019 - 8 grup/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 504 godziny;

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 - 4 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.; rok szkolny 2018/2019 - 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny.

3. ZAJĘCIA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE (1 440 godzin):

1) Młody bio- fizyko- chemik - zajęcia rozwijające (288 godzin).

Tematyka: skład chemiczny organizmów, budowa organizmów, fotosynteza, układy nerwowe, eksperymenty, doświadczenia, nauka przez praktykę.

Szkoła Podstawowa, kl. VII-VIII: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

Gimnazjum, kl. II-III: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

2) Geografia za oknem (144 godziny):

Tematyka: Ziemia i Układ Słoneczny, ruchy Ziemi, kontynenty, Polska- położenie, ludność, gospodarka, praca z mapą. Nacisk położony będzie na naukę w formie eksperymentów
i doświadczeń.

Gimnazjum, kl. II-III: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

3) Matematyka- zajęcia rozwijające (360 godzin):

Tematyka: między innymi liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom rozszerzony).

 

 

Szkoła Podstawowa: rok szkolny 2017/2018 - 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 108 godzin.; rok szkolny 2018/2019 - 4 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

Gimnazjum: rok szkolny 2017/2018 - 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 72 godziny; rok szkolny 2018/2019 - 1 grupa/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 36 godzin.

4) Zajęcia wyrównawcze z matematyki (360 godzin):

Tematyka: między innymi liczby naturalne, działania matematyczne, geometria, algebra, układ współrzędnych, równania i nierówności (poziom podstawowy).

Szkoła Podstawowa, kl. IV-VIII: 2 lata x 3 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 216 godzin.

Gimnazjum, kl. II-III: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 1 godz. dla grupy na tydzień); razem 144 godziny.

5) Przyroda (288 godzin):

Tematyka: m. in. obserwacja roślin i zwierząt, elementy przyrody, właściwości substancji, kierunki geograficzne, plan i skala, ukształtowanie terenu. Nacisk będzie położony na naukę w formie eksperymentów i doświadczeń.

Szkoła Podstawowa, kl. IV-VIII: 2 lata x 2 grupy/8 osób w grupie (średnio 2 godz. dla grupy na tydzień); razem 288 godzin.

 

III. ZAJĘCIA DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO I WSPARCIE SPECJALISTYCZNE

 1. DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE (308 godzin).

Tematyka: między innymi diagnoza preferencji i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy.

Gimnazjum: 2 lata, 77 uczniów (średnio 4 godziny na 1 ucznia).

 1. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE (1 460 godzin).

 1. Zajęcia indywidualne specjalistyczne z uczniem z niepełnosprawnością (576 godzin):

Tematyka: między innymi rozwiązywanie problemów uczniów z niepełnosprawnością.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 3 osoby (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 432 godziny.

Gimnazjum: 2 lata x 1 osoba (średnio 2 godziny na osobę /tydzień) x 144 godziny.

 1. Indywidualne konsultacje psychologiczne (576 godzin).

Tematyka: między innymi rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów.

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) razem 288 godzin.

Gimnazjum: 2 lata x 72 osoby (średnio 4 godziny na osobę) 288 godzin.

 1. Zajęcia logopedyczne (308 godzin).

Tematyka: między innymi wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy, techniki czytania i pisania.


 

Szkoła Podstawowa: 2 lata x 2 grupy x 4 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 154 godziny,

Gimnazjum: 2 lata x 2 grupy x 3 osoby x 77 godzin (średnio 1 godzina na grupę na tydzień), razem 154 godziny.


 

Ogólne zasady naboru, doboru uczestników projektu

 

§ 5

 

1. Ogólne zasady:

1) Rekrutację uczestników (N - nauczyciele) poprzedzi akcja informacyjna skierowana do nauczycieli szkoły podstawowej w Karczmiskach i gimnazjum w Karczmiskach podczas zebrań rad pedagogicznych i innych zebrań nauczycieli.

2) Rekrutację uczestników (U - uczniowie) poprzedzi akcja informacyjna skierowana
do uczniów podczas zajęć z wychowawcą i do rodziców uczniów szkoły podstawowej w Karczmiskach i rodziców uczniów gimnazjum w Karczmiskach podczas spotkań z rodzicami (minimum 1 spotkanie w roku szkolnym).

3) Rekrutacji dokona Komisja Rekrutacyjna w składzie: manager i specjalista do spraw monitoringu i logistyki.

4) Formularze zgłoszeniowe i Regulamin uczestnictwa w projekcie będą dostępne w sekretariacie Zespołu Szkół w Karczmiskach oraz w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska, a także na stronie internetowej szkoły.

5) W sytuacjach spornych i przy tej samej liczbie punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6) W razie większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie będą tworzone listy rezerwowe, z których będą kwalifikowane do projektu osoby w razie rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy podstawowej.

7) W przypadku trudności w procesie rekrutacji uczniów Wnioskodawca zorganizuje dodatkowe spotkania z rodzicami uczniów, bądź z nauczycielami i ewentualnie wydłuży proces rekrutacji (za zgodą Instytucji Pośredniczącej).

8) Ryzyko trudności w rekrutacji zostało zminimalizowane poprzez konsultacje przeprowadzone wśród rodziców/ opiekunów uczniów i wśród nauczycieli. Wszyscy przedstawiciele wymienionych wyżej grup zadeklarowali chęć udziału w projekcie (swoim – Nauczyciele, bądź swoich dzieci – Rodzice uczniów).

9) Techniki rekrutacyjne (m. in. dotarcie z informacją o projekcie, miejsce zamieszczenia dokumentów rekrutacyjnych) zostały wybrane w oparciu o wcześniejsze projekty realizowane przez organ prowadzący szkołę i Zespół Szkół w Karczmiskach - zapewniają one skuteczne dotarcie do grupy docelowej, ponadto są bardzo efektywne (także kosztowo).


 


 

10) Kryteria rekrutacyjne odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby grupy docelowej,
w tym konieczność wsparcia grup defaworyzowanych.


 

2. Rekrutacja uczniów:

1) Rekrutacja uczniów do projektu na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzona zostanie
w miesiącach czerwiec-wrzesień 2017 r., a na rok szkolny 2018/2019 w miesiącach czerwiec-wrzesień 2018 r. Rekrutacja do Zadania 3 będzie się odbywać w trybie ciągłym, aby reagować na ewentualne problemy uczniów.

2) Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w sekretariacie Zespołu Szkół oraz w biurze projektu w formie papierowej.

3) Kryteria podstawowe rekrutacji uczniów:

Beneficjentem ostatecznym projektu może być uczeń, który:

 1. Posiada status ucznia jednej ze szkół objętych projektem (Szkoły Podstawowej
  w Karczmiskach lub Gimnazjum w Karczmiskach), weryfikacja na podstawie listy uczniów Zespołu Szkół w karczmiskach.

 1. Kryteria uzupełniające rekrutacji uczniów:

do zadania 2:

 1. chęć udziału we wsparciu (kompetencje kluczowe i postawy) – 1 pkt; (Załącznik nr 14 (SP) lub Załącznik 15 (G),

 2. wyniki nauczania z danego przedmiotu – kwalifikacja do grupy uczniów zdolnych/ słabych z danego przedmiotu (opinia nauczyciela danego przedmiotu na podstawie wyników ucznia z danego przedmiotu; w pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani będą uczniowie osiągający bardzo niskie i bardzo wysokie wyniki) 1- 3 pkt; (Załącznik nr 17),

 3. płeć – K i M będą mieli równy dostęp do projektu – 1 pkt;

 4. niepełnosprawność (będzie to grupa priorytetowa) – 2 pkt;

do zadania 3:

a) chęć udziału we wsparciu ucznia ZS (doradztwo edukacyjno –zawodowe i wsparcie specjalistyczne) – 1pkt (Załącznik nr 16),

b) opinia wychowawcy o potrzebie objęcia wsparciem 1-3 pkt; (Załącznik nr 18),


 


 


 


 


 


 


 

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZNIÓW


 

L.p.


 

Czynność

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Termin

Termin

1.

Złożenie następujących dokumentów:

-formularza zgłoszenia do projektu Załącznik nr 8,

-deklaracji uczestnictwa w projekcie (uczeń SP Załącznik nr 9 na rok 2017/18 i Załącznik nr 10 na rok 2018/2019, uczeń gimnazjum Załącznik nr 11),

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 13).


 


 


 

do 21.08.2017 r.


 


 


 

do 06.06.2018 r.

2.

Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.


 

do 22.08.2017 r.


 

do 11.06.2018 r.

3.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc podanie informacji o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji.


 

do 23.08.2017 r.


 

12.06.2018 r.

4.

Złożenie dodatkowej dokumentacji (uczeń SP Załączniki nr 14, 17, 18,
a uczeń gimnazjum Załączniki nr 15, 17, 18)


 

do 26.08.2017 r.


 

do 18.06.2018 r.

5.

Ustalenie listy przyjętych na zajęcia
i listy rezerwowych.

28.08.2017 r.

20.06.2018 r.

6.

Informacja o przyjętych i o liście rezerwowej (Biuro Projektu).

28.08.2017 r.

21.06.2018 r.


 

4. Rekrutacja uczniów na rok szkolny.

1. Rodzice zainteresowanych uczniów mogą składać następujące dokumenty w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska
w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

1) do zadania 2

a) formularz zgłoszeniowy dla ucznia ZS (Załącznik nr 8),

b) deklarację uczestnictwa w projekcie (uczeń SP - Załącznik nr 9 na rok 2017/18 i Załącznik nr 10 na rok 2018/2019, uczeń gimnazjum Załącznik nr 11);

 

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 13).

2) do zadania 3

a) formularz zgłoszeniowy dla ucznia ZS (Załącznik nr 8),

b) deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 12);,

c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 13).

 

2. Rodzice uczniów, którzy chcieliby skorzystać równocześnie ze wsparcia w ramach zadania 2 i zadania 3 mogą złożyć po jednym egzemplarzu dokumentów wskazanych w punktach 1) i 2) podpunktach a) i c)

3. Dokumenty rekrutacyjne będą musiały być podpisane przez rodzica/ prawnego opiekuna.


 

 1. Rekrutacja nauczycieli

Rekrutacja nauczycieli do projektu do zadania 1 na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzona będzie w miesiącach lipiec-październik 2017 r. Informacja o rekrutacji upowszechniana będzie podczas zebrań rad pedagogicznych i zebrań nauczycieli. Na www Zespołu Szkół
i w sekretariacie Zespołu Szkół dostępne będą dokumenty rekrutacyjne do projektu (m.in. formularz zgłoszeniowy, regulamin uczestnictwa).

 1. Kryteria podstawowe rekrutacji nauczycieli:

Beneficjentem ostatecznym projektu może być nauczyciel, który w roku szkolnym 2017/2018 spełnia następujące kryteria:

 1. posiada status nauczyciela jednej ze szkół objętych projektem potwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Karczmiskach (Szkoły Podstawowej w Karczmiskach lub Gimnazjum w Karczmiskach - jest zatrudniony w Zespole Szkół w Karczmiskach), (potwierdzenie statusu znajduje się na drugiej stronie formularza zgłoszeniowego w Załączniku nr 2 Regulaminu).

 1. Kryteria uzupełniające rekrutacji nauczycieli:

 1. chęć udziału w szkoleniu/ szkoleniach: 1 pkt, (wzór wyrażenia chęci udziału
  w szkoleniu stanowi Załącznik Nr 5 Regulaminu),

 2. adekwatność szkolenia do specjalności danego nauczyciela: 1 - 2 pkt, (np. nauczyciele uczący uczniów z niepełnosprawnościami, czy dysfunkcjami będą przyjmowani w pierwszej kolejności na szkolenia dotyczące pedagogiki specjalnej), (wzór oświadczenia zawierającego wskazanie specjalności nauczyciela stanowi Załącznik Nr 6 Regulaminu),

 3. pozytywna opinia dyrektora szkoły: 1 pkt (wzór opinii stanowi Załącznik nr 7 Regulaminu).

W przypadku większej liczby nauczycieli, niż przewidywana liczba miejsc w szkoleniu o przyjęciu będą decydować kryteria uzupełniające.

Jeżeli liczba chętnych jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, brane będą pod uwagę tylko kryteria podstawowe.


 


 

 1. HARMONOGRAM REKRUTACJI NAUCZYCIELI


 

L.p.


 

Czynność

Rok szkolny 2017/2018

Terminy

1.

Złożenie następujących dokumentów:

-formularza zgłoszenia do projektu Załącznik nr 2,

-deklaracji uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3,

-zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).


 


 

do 21.08.2017 r.

2.

Ustalenie przez Komisję Rekrutacyjną listy nauczycieli zakwalifikowanych do projektu.

do 22.08.2017 r.

3.

W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc podanie informacji o konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji.

25.08.2017 r.

4.

Złożenie dodatkowej dokumentacji:

-oświadczenie o chęci udziału w projekcie Załącznik nr 5,

-oświadczenie o specjalności nauczyciela

Załącznik nr 6,

-opinię dyrektora szkoły dotyczącą udziału nauczyciela w szkoleniu Załącznik nr 7.

27.08.2017 r.

5.

Ustalenie listy nauczycieli przyjętych na szkolenia
i listy rezerwowych.

28.08.2017 r.

6.

Informacja o przyjętych i o liście rezerwowej (Biuro Projektu).

28.08.2017 r.


 

 1. Rekrutacja nauczycieli.

Zainteresowani nauczyciele mogą składać następujące, podpisane dokumenty w Biurze projektu na terenie Zespołu Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska
w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

 1. formularz zgłoszenia do projektu (Załącznik nr 2),

 2. deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3),

 3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawa Beneficjenta Ostatecznego

 

§ 6

 

Każdy Beneficjent Ostateczny ma prawo do:

 1. udziału w zajęciach/szkoleniach, na które się zakwalifikował,

 

 1. korzystania z pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, i innych pomocy zakupionych w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 2. zgłaszania wszelkich sytuacji zakłócających udział Beneficjenta Ostatecznego
  w zajęciach.

 

Obowiązki Beneficjenta Ostatecznego

 

§ 7

 

1. Każdy Beneficjent Ostateczny, a w przypadku uczniów rodzic/ opiekun prawny zobowiązuje się do:

1) złożenia podpisanego kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,

2) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie,

3) systematycznego uczęszczania na zajęcia realizowane w ramach projektu – nauczyciele,

4) mobilizowania i wspierania dziecka w systematycznym uczęszczaniu na realizowane w ramach projektu zajęcia – rodzice,

5) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności Beneficjenta Ostatecznego u osoby prowadzącej zajęcia w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. (wzór pisemnego usprawiedliwienia nieobecności stanowi Załącznik nr 20 Regulaminu).

2. Dopuszczalny próg nieobecności na zajęciach i szkoleniach wynosi 20% jednostek zajęciowych w stosunku do całości przedsięwzięcia; przekroczenie tego progu skutkuje skreśleniem z listy uczestników projektu; w takiej sytuacji na miejsce uczestnika skreślonego wchodzi uczestnik z listy rezerwowej (wzór rejestracji obecności stanowi Załącznik nr 19 Regulaminu)

3. Beneficjenci Ostateczni objęci wsparciem w ramach zadania 1 i 2 (szkolenia dla nauczycieli i zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje i postawy) są zobowiązani do pisania testów początkowych i końcowych.

 

 

Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie

 

§ 8

 

Beneficjent Ostateczny ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie w przypadku gdy:

1) rezygnacja została zgłoszona u osoby prowadzącej zajęcia na 2 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu,

2) rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi lub zdrowotnymi, w takim przypadku nauczyciel lub rodzic/prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji (należy podać powody rezygnacji, przedstawić stosowny dowód na ich poparcie, np. zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający zmianę miejsca zamieszkania). (wzór pisemnej rezygnacji stanowi Załącznik nr 21 Regulaminu).

 

Postanowienia końcowe

 

§ 9

 

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Wnioskodawcy, tj. Zespołu Szkół w Karczmiskach.

2. Treść regulaminu Projektu jest dostępna na stronach internetowych projektu oraz w sekretariacie szkoły.

3. Dokumentację Projektu przechowuje się w biurze Projektu, ul. Szkolna 1, 24-310 Karczmiska.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Karczmiska, 15.06.2017 r. ……………………………..

(pieczęć i podpis dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do rekrutacji nauczycieli:

 1. Załącznik nr 2 – Wzór formularza zgłoszeniowego dla nauczyciela.

 2. Załącznik nr 3 – Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie nauczyciela.

 3. Załącznik nr 4 – Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela.

 4. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o chęci udziału w projekcie (nauczyciel).

 5. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia o specjalności nauczyciela.

 6. Załącznik nr 7 – Wzór opinii dyrektora szkoły dotyczącej udziału nauczyciela w szkoleniu.

 

 

Załączniki do rekrutacji uczniów:

 1. Załącznik nr 8 - Wzór formularza zgłoszeniowego dla ucznia ZS.

 2. Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia SP na rok szkolny 2017/2018 (kompetencje kluczowe i postawy).

 3. Załącznik nr 10 - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia SP na rok szkolny 2018/2019 (kompetencje kluczowe i postawy).

 4. Załącznik nr 11 - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia Gimnazjum (kompetencje kluczowe i postawy).

 5. Załącznik nr 12 - Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie ucznia ZS (doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie specjalistyczne).

 6. Załącznik nr 13 - Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia ZS.

 7. Załącznik 14 - Wzór oświadczenia o chęci udziału we wsparciu ucznia SP (kompetencje kluczowe i postawy).

 8. Załącznik 15 - Wzór oświadczenia o chęci udziału we wsparciu ucznia Gimnazjum (kompetencje kluczowe i postawy).

 9. Załącznik 16 - Wzór oświadczenia o chęci udziału we wsparciu ucznia ZS (doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie specjalistyczne).

 10. Załącznik 17- Wzór opinii nauczyciela o potrzebie wsparcia ucznia zajęciami rozwijającymi lub wyrównawczymi.

 11. Załącznik nr 18 - Wzór opinii wychowawcy o potrzebie objęcia ucznia wsparciem.

 

 

Pozostałe załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór harmonogramu realizacji wsparcia.

 2. Załącznik nr 19 - Wzór rejestru obecności na zajęciach.

 3. Załącznik nr 20 - Wzór pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.

 4. Załącznik nr 21 - Wzór pisemnej rezygnacji z udziału w projekcie.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik 1

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:39

Harmonogram realizacji wsparcia

Załącznik 2

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:37

Formularz zgłoszeniowy /nauczyciel/

Załącznik 3

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:36

Deklaracja uczestnictwa w projekcie /nauczyciel/

Załącznik 4

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:35

Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorach /nauczyciel/

Załącznik 5

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:25

Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu/szkoleniach /nauczyciel/

Załącznik 6

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:23

Oświadczenie o specjalności nauczyciela /nauczyciel/

Załącznik 7

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:22

Opinia dyrektora szkoły dotycząca udziału nauczyciela w szkoleniu

Załącznik 8

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:20

Formularz zgłoszeniowy /uczeń/

Załącznik 9

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:19

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia Rok szkolny 2017/2018 - kluczowe kompetencje i postawy /uczeń sp/

Załącznik 10

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:18

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ucznia Rok szkolny 2018/2019 - kluczowe kompetencje i postawy /uczeń sp/

Załącznik 11

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:17

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - kluczowe kompetencje i postawy /uczeń gimnazjum/

Załącznik 12

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:16

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie specjalistyczne /uczeń/

Załącznik 13

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:14

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zbiorach /uczeń/

Załącznik 14

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:11

Oświadczenie o chęci udziału we wsparciu - kluczowe kompetencje i postawy /uczeń sp/

Załącznik 15

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:10

Oświadczenie o chęci udziału we wsparciu - kluczowe kompetencje i postawy /uczeń gimnazjum/

Załącznik 16

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:08

Oświadczenie o chęci udziału we wsparciu – doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie specjalistyczne /uczeń/

Załącznik 17

Utworzono dnia 19.08.2017, 21:04

Opinia nauczyciela uczącego danego przedmiotu...

Załącznik 18

Utworzono dnia 19.08.2017, 20:56

Opinia wychowawcy klasy UCZEŃ

Załącznik 19

Utworzono dnia 19.08.2017, 20:54

Rejestr obecności na zajęciach

Załącznik 20

Utworzono dnia 19.08.2017, 20:52

Wzór pisemnego usprawiedliwienia

Załącznik 21

Utworzono dnia 19.08.2017, 20:52

Wzór pisemnej rezygnacji ze wsparcia