Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

W  związku  z  wejściem  w  życie z  dniem  25  maja  2018r.    Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.  UE.L  2016  Nr  119,  str.1)  informujemy,  iz Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest pan  Adam Walczuk.

tel.: 534-883-007 , email: adam.walczuk@cbi24.pl

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Karczmiskach ul. Szkolna 1 24-310 Karczmiska tel.81 828 70 34

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół w Karczmiskach (adres: ul. Szkolna 1 24-310 Karczmiska, adres e-mail: zs.karczmiska@wp.pl , numer telefonu: 81 828 70 34).
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl , numer telefonu 575 001 799).

3.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.

4.    Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5.    Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe.

6.    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7.    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8.    Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Państwa dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Obowiązek informacyjny - nauka religii

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:44

Obowiązek informacyjny - konkursy - zgoda

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:44

Obowiązek informacyjny - organizacja stołówki

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:43

Obowiązek informacyjny - opieka i odżywianie

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:43

Obowiązek informacyjny - upoważnienie do odbioru dziecka

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:42

Obowiązek informacyjny - Rada Rodziców

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:41

Obowiązek informacyjny - wizerunek ucznia - zgoda

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:41

Obowiązek informacyjny - uroczystości szkolne

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:40

Obowiązek informacyjny - zajęcia świetlicowe

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:40

Obowiązek informacyjny - wycieczki szkolne

Utworzono dnia 28.08.2023, 05:39

Klauzula informacyjna-uczeń

Utworzono dnia 20.01.2021, 09:42

Klauzula informacyjna-kontrahent umowa

Utworzono dnia 20.01.2021, 09:42

Klauzula informacyjna- zleceniobiorca

Utworzono dnia 20.01.2021, 09:41

Regulamin monitoringu wizyjnego

Utworzono dnia 21.10.2020, 20:31