Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Karczmiskach

Utworzono dnia 02.02.2020

 

Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Karczmiska
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do: Przedszkola w Karczmiskach, Przedszkola w Karczmiskach do grupy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub zespół aspergera, do kl. I Szkoły Podstawowej im. Macieja rataja w Karczmiskach, Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV, dla których organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 29 ust. 2 pkt 2w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021,
w tym terminów składania dokumentów, do: Przedszkola w Karczmiskach, Przedszkola
w Karczmiskach do grupy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub zespół aspergera, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

§ 2. Ustala się w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021,
w tym terminów składania dokumentów, do: kl. I Szkoły Podstawowej im. Macieja rataja
w Karczmiskach, Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV, dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Karczmiskach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Karczmiska.

 

                                                                                             

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Karczmiska
z dnia 28 stycznia 2020 r.

 

TERMINY

 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do: Przedszkola
w Karczmiskach, Przedszkola w Karczmiskach do grupy dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub zespół aspergera,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania uzupełniającego

 1.  

Złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola
w Karczmiskach deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym.

od 03.02.2020 r.
do 07.02.2020 r.

-

 1.  

Weryfikacja przez komisję deklaracji
rodziców dzieci uczęszczających
do Przedszkola w Karczmiskach.

do 11.02.2020 r.

-

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci uczęszczających do Przedszkola
w Karczmiskach zadeklarowanych
i przyjętych oraz liczby wolnych miejsc
w przedszkolu.

12.02.2020 r.

-


 1.  

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Przedszkola
w Karczmiskach wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 13.02.2020 r.
do 26.02.2020 r.

od 04.05.2020 r.
do 15.05.2020 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do przedszkola dzieci zamieszkałych w obwodzie Przedszkola
w Karczmiskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 02.03.2020 r.

do 19.05.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola
z obwodu Przedszkola w Karczmiskach.

03.03.2020 r.

20.05.2020 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania oświadczenia.

 

 

do 06.03.2020 r.

do 26.05.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
z obwodu Przedszkola w Karczmiskach przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 i liczby wolnych miejsc.

do 10.03.2020 r.

do 28.05.2020 r.

DZIECI SPOZA OBWODU

 1.  

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem Przedszkola w Karczmiskach wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 25.03.2020 r.
do 01.04.2020 r.

od 08.06.2020 r.
do 12.06.2020 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do przedszkola dzieci zamieszkałych poza obwodem Przedszkola w Karczmiskach wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 06.04.2020 r.

do 16.06.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola
spoza obwodu Przedszkola
w Karczmiskach.

07.04.2020 r.

17.06.2020 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania oświadczenia.

do 13.04.2020 r.

do 23.06.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
spoza obwodu Przedszkola
w Karczmiskach przyjętych
i nieprzyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 i liczby wolnych miejsc.

14.04.2020 r.

do 24.06.2020 r.

GRUPY DLA DZIECI POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO WYDANE ZE WZGLĘDU NA AUTYZM LUB ZESPÓŁ ASPERGERA

 1.  

Złożenie przez rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na autyzm lub zespół Aspergera wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.02.2020 r.
do 26.02.2020 r.

od 17.03.2020 r.
do 23.03.2020 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do przedszkola dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na autyzm lub zespół Aspergera wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 02.03.2020 r.

do 24.03.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub zespół Aspergera.

03.03.2020 r.

25.03.2020 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania oświadczenia.

do 06.03.2020 r.

do 26.03.2020 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na autyzm lub zespół Aspergera przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021
i liczby wolnych miejsc.

09.03.2020 r.

27.03.2020 r.

 

 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 5/2020
Wójta Gminy Karczmiska
z dnia 28 stycznia 2020 r.

TERMINY

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2020/2021, w tym terminów składania dokumentów, do: kl. I Szkoły Podstawowej im. Macieja rataja w Karczmiskach, Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach
do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV dla której organem prowadzącym jest Gmina Karczmiska.

 

Lp.

Rodzaj czynności
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania rekrutacyjnego

Termin
postępowania  uzupełniającego

1.

Zgłoszenie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach do kl. I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 poprzez złożenie karty zgłoszenia
do szkoły oraz podpisania oświadczenia.

od 03.02.2020 r.

do 19.02.2020 r.

-

2.

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wniosku o przyjęcie

do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 03.02.2020 r.

do 19.02.2020 r.

od 01.04.2020 r.

do 07.04.2020 r.

3.

Weryfikacja przez komisję zgłoszeń
rodziców dzieci zamieszkałych
w obwodzie Szkoły Podstawowej
im. M. Rataja w Karczmiskach.

do 23.02.2020 r.

do 09.04.2020 r.

4.

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021 dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 23.02.2020 r.

do 09.04.2020 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zgłoszonych i przyjętych z obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach i liczby wolnych miejsc.

24.02.2020 r.

10.04.2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej z obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach.

24.02.2020 r.

10.04.2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci podpisania oświadczenia.

do 02.03.2020 r.

14.04.2020 r.

8.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów zakwalifikowanych do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej z obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach.

03.03.2020 r. – kl. I

04.03.2020 r. – kl. IV

15.04.2020 r. – kl. I

16.04.2020 r. – kl. IV

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
z obwodu Szkoły Podstawowej
im. M. Rataja w Karczmiskach przyjętych do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej i liczby wolnych miejsc.

09.03.2020 r.

17.04.2020 r.

DZIECI SPOZA OBWODU

10.

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wniosku o przyjęcie

do kl. I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 27.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

11.

Złożenie przez rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wniosku o przyjęcie

do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17.03.2020 r.

do 20.03.2020 r.

od 27.04.2020 r.

do 30.04.2020 r.

12.

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.03.2020 r.

do 05.05.2020 r.

13.

Weryfikacja przez komisję wniosków
o przyjęcie do oddziału sportowego
w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej
w roku szkolnym 2020/2021 dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.03.2020 r.

do 05.05.2020 r.

14.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do kl. I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 spoza obwodu Szkoły Podstawowej
im. M. Rataja w Karczmiskach.

25.03.2020 r.

06.05.2020 r.

15.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Rataja w Karczmiskach.

25.03.2020 r.

06.05.2020 r.

16.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej
w postaci pisemnego oświadczenia.

do 27.03.2020 r.

do 08.05.2020 r.

17.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów zakwalifikowanych do szkoły podstawowej do oddziału sportowego w kl. I i kl. IV w roku szkolnym 2020/2021 spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Rataja
w Karczmiskach.

26.03.2020 r. – kl. I

27.03.2020 r. – kl. IV

07.05.2020 r. – kl. I

08.05.2020 r. – kl. IV

18.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
spoza obwodu Szkoły Podstawowej
im. M. Rataja w Karczmiskach przyjętych
i nieprzyjętych do kl. I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i liczby wolnych miejsc.

30.03.2020 r.

11.05.2020 r.

19.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
spoza obwodu Szkoły Podstawowej
im. M. Rataja w Karczmiskach przyjętych
i nieprzyjętych do oddziału sportowego
w kl. I i kl. IV szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 i liczby wolnych miejsc.

30.03.2020 r.

11.05.2020 r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zgłoszenie dziecka do S.P.

Utworzono dnia 12.02.2020, 18:53

Wniosek o przyjęcie dziecka do S.P. w Karczmiskach

Utworzono dnia 12.02.2020, 18:53

Wniosek o przyjęcie - klasa sportowa

Utworzono dnia 12.02.2020, 18:52

Uchwała RG ws. kryteriów rekrutacji

Utworzono dnia 02.02.2020, 19:48

Klauzula RODO

Utworzono dnia 02.02.2020, 19:48

Oświadczenie rodzica

Utworzono dnia 02.02.2020, 19:47