Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Doskonalenie zawodowe

Zarządzenie Nr 4 /2020

                     Wójta Gminy  Karczmiska                      

z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu Gminy Karczmiska na 2020r.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. poz.136) oraz po zasięgnięciu opinii związków zawodowych – zarządzam, co następuje:

 

§ 1
 

 1. Środki finansowe z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół Karczmiskach planuje i rozdziela Dyrektor Zespołu Szkół – zwany dalej dyrektorem.
 2. Podział środków na 2020 r. z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli dla Zespołu Szkół w Karczmiskach wynosi: kwota 32 200,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące dwieście 00/100) - § 80146 i kwota 3 200,00  (słownie złotych: trzy tysiące dwieście 00/100) - § 85446.

 

§ 2
 

 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dofinansowuje się:
 1. udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkole-niach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia zawodowego, uczelnie
  i podmioty realizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 2. udział nauczycieli w formach kształcenia prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 3. wspomaganie szkół i placówek przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedago-giczne.
 1. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli o których mowa w ust. 1 mogą być pokryte w części lub w całości koszty:
 1. przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i specjalistów organizujących
  i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 2. wynagrodzenie osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczy-cieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która te formę organizuje,
 3. druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
 1. W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą być pokryte w części lub całości opłaty i koszty za:
 1. kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie,
 2. kursy kwalifikacyjne prowadzone przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
 3. formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
 4. staże zagraniczne organizowane w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli skierowanych przez dyrektora,
 5. przejazdy, zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1 skierowanych przez dyrektora.

§ 3
 

 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 i 2 wynosi maksymalnie 800,00 zł (słownie złotych: osiemset 00/100) na 1 semestr.
 2. Inne formy kształcenia i doskonalenia, o których mowa § 2 ust. 3 pkt 3-5 w mogą być finansowane w części lub w całości  w ramach posiadanych środków i potrzeb.

§ 4
 

 1. Na każdy rok szkolny dyrektor określa potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół, uwzględniając:
 1. wyniki nadzoru pedagogicznego,
 2. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
 3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
 4. wymagania wobec szkoływ celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego,
 5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie opłat i kosztów.
 1. W szkołach i placówkach na terenie Gminy Karczmiska preferuje się specjalności
  i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane :   
  1) język angielski i niemiecki,       
  3) doradztwo zawodowe,
  4) psychologia,    
  5) logopedia i oligofrenopedagogika,       
  7) terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna,

8) rehabilitacja oraz terapia osób z autyzmem i aspergerem,        
9) rozwój kompetencji organizacyjnych i osobowych,      
9) rozwijanie kompetencji cyfrowych i medialnych,          
10) rozwiązywanie problemów wychowawczych,
11) efektywne zarządzanie szkołą,           
12) realizacja różnego rodzaju projektów,           
13) rozwój kompetencji nauczanego przedmiotu, 
14) poszukiwanie najlepszych praktyk, innowacyjnych pomysłów i skutecznych procedur operacyjnych, które prowadzą do osiągania jak najlepszych wyników nauczania poszczególnych uczniów,     
15) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu,      
16) nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej - wychowanie fizyczne.

 1. Wniosek nauczyciela/dyrektora o przyznanie dofinansowania opłat lub kosztów w części lub całości, zawiera:
 1. imię i nazwisko nauczyciela,
 2. nazwę formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 3. nazwę organizatora formy doskonalenia zawodowego, o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 4. wysokość opłaty lub kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-5.
 5. uzasadnienie przydatności w pracy zawodowej formy doskonalenia zawodowego,
  o której dofinansowanie ubiega się nauczyciel,
 6. wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor w stosunku do nauczyciela, a w stosunku do dyrektora – wójt.      
   

§ 5
 

O dofinansowanie opłaty lub kosztów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1-5 mogą się ubiegać nauczyciele Zespołu Szkół, którzy otrzymali zgodę dyrektora lub zgodę wójta w sytuacji, gdy o dofinansowanie ubiega się dyrektor.       
 

§ 6
 

Kwota i ilość udzielonego dofinansowania uzależniona jest od posiadanych środków na ten cel.
 

§ 7

 

 1. Dyrektor składa razem z projektem budżetu na 2021 r. do organu prowadzącego
  - wniosek o zabezpieczenie środków w planie dofinansowania zawodowego nauczycieli  dla Zespołu Szkół w Karczmiskach. 
 2. Dyrektor w terminie do 31 marca 2021 r. składa w 2 egz. Wójtowi Gminy sprawozdanie
  ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 r.
 3. W przypadkach, gdy nauczyciel, dyrektor (wice dyrektor), któremu przyznano dofinanso-wanie – z własnej winy przerywa tok studiów lub formę doskonalenia zawodowego, zobowiązany jest zwrócić przyznane dofinansowanie w pełnej przyznanej wysokości.

 

§ 8

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Zespołu Szkół w Karczmiskach, a nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Inspektorowi oświaty.


§ 9

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do dofinansowania ujętego w planie finansowym Zespołu Szkół w Karczmiskach na 2020 r.

 

                                                                                                                             Zastępca Wójta Gminy
 

                                                                                           (-) Tatiana Łabęcka-Jaroszuk

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek - wersja PDF

Utworzono dnia 17.01.2024, 19:51

Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego

Utworzono dnia 17.01.2024, 19:50