Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Zespół Szkół w Karczmiskach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  http://www.zs.karczmiska.com/  , zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 9.02.2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 9.02.2017

Strona internetowa nie  jes w pełnit zgodna   z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

- brak alternatywnego podpisu obrakzów

- brak tłumacza języka migowego i napisów w filmach

- niski kontrast linków

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach Piotr Długosz ,adres poczty elektronicznej: piotrdyro@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661607034 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Karczmiskach – 24-310 Karczmiska Pierwsze, ul. Szkolna1

Do budynku przy ulicy Szkolnej 1 prowadzi 6 wejść – przy szatni, wejście służbowe do kuchni szklonej, wejście główne do budynku B, wejście do przedszkola, wejście boczne do budynku A, wejście główne do budynku A.  Do wszystkich wejść prowadzą schody. Wejście główne do budynku B oraz wejście boczne do budynku A wyposażone są w podjazdy dla wózków na których poruszają się osoby niepełnosprawne.

W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie, naprzeciwko wejścia od wejścia A.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku A.

Przed budynkiem nie  wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

W sekretariacie nie skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) on-line.

 

Budynek Szkoły Filialnej w Głusku - Głusko Duże-Kolonia 54, 24-310 Karczmiska

Do Szkoły Filialnej w Głusku Dużym – Kolonii prowadzą trzy wejścia. Wejście główne przy szatni, wejście na klatkę schodową oraz wejście boczne. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście główne nie jest przystosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Nie ma w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych .

Przed budynkiem nie  wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

 

Budynek Przedszkola w Karczmiskach przy ulicy Plac Niepodległości 2

Do budynku Przedszkola prowadzą 3 wejścia. Dwa wejścia przeznaczone są dla wychowanków  przedszkola, ich opiekunów i pracowników pedagogicznych, jedno jest wejściem służbowym dla pracowników kuchni.

Do wszystkich wejść prowadzą schody. Żadne nie jest wyposażone w podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich.

W szkole nie znajdują się żadne urządzenia naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Nie ma w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych .

Przed budynkiem nie  wyznaczono  miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących