Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Szkół w Karczmiskach

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

OGŁOSZENIE

O REALIZACJI PROJEKTU

GMINA KARCZMISKA/ZESPÓŁ SZKÓŁ W KARCZMISKACH OGŁASZA,

ŻE OD DNIA 1 LUTEGO 2024 ROKU

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

,,CORAZ LEPSI"

 

Projekt realizowany jest w ramach programu: FELU.00.00 Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Program: FELU.00.00. Priorytet: FELU.10.00. Działanie: FELU.10.03. Numer naboru: FELU.10.03-IZ.00-002/23. Zakres interwencji: Wsparcie
na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury).

Instytucja organizująca nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Numer naboru: FELU.10.03-IZ.00-002/23

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2024 r.

Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2026 r.

 

Całkowita wartość projektu: 1 292 419,20 PLN

 Kwota dofinansowania: 1 092 569,20 PLN

Grupę docelową stanowi 30 nauczycieli i 240 uczniów Zespołu Szkół w Karczmiskach.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

I. Organizacja i realizacja dodatkowej oferty dydaktycznej, przyczyniającej się
do rozwoju kompetencji społeczno – emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kompetencji cyfrowych, zielonych oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów (w tym ze środowisk defaworyzowanych i zdolnych).

1. Kompetencje społeczno - emocjonalne.

Zajęcia teatralne: r.szk.2023/2024: 2gr*8os*2h/tydz./gr; r.szk. 2024/2025: 2gr*8os*2h/tydz./gr. Tematyka: m.in. umiejętność autoprezentacji, panowanie nad stresem, komunikacja międzykulturowa, praca nad emocjami.

Zajęcia z psychologiem: konsultacje indyw. r.szk. 2023/2024: 20os*śr.4h, r.szk. 2024/2025 20os*śr.4h. Tematyka: m.in. rozwiązywanie indywid. problemów U. Radzenie sobie ze stresem, frustracją, asertywność, komunikacja wspierająca i alternatywna, budowanie relacji.

2. Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy.

Szkolny Klub Wolontariatu: r.szk. 2023/2024: 1gr*8os.*2h/tydz./gr., r.szk. 2024/2025: 1gr.*8os.*2h/tydz/gr. Tematyka: rozwijanie przedsiębiorczości, postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, budowanie świata wartości.

Umiejętności językowe: Język angielski 2023/2024: 4gr*8 os.*1h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 4gr.*8os.*1h/tydz/gr. Tematyka: porozumiewanie się w języku angielskim w sytuacjach praktycznych, umiejętności podstawowe, zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów tematycznych.

Umiejętności językowe: Język niemiecki 2023/2024: 4gr*8 os.*1h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 4gr.*8os.*1h/tydz/gr. Tematyka: porozumiewanie się w języku niemieckim w sytuacjach praktycznych, umiejętności podstawowe, zajęcia odbywać się będą w formie warsztatów tematycznych.

Umiejętności matematyczne.: szachy r.szk. 2023/2024: 2gr*8os.*2h/tydz/gr. r.szk. 2024/2025: 2gr.*8os.*2h/tydz/gr. Tematyka: ocena ryzyka, myślenie logiczne, krytyczne, umiejętność podejmowania decyzji strategicznych.

3. Kompetencje cyfrowe.

Robotyka: r.szk. 2023/2024: 6gr*8os.*2h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 6gr.*8os.*2h/tydz/gr. Tematyka: kodowanie, programowanie i budowa robotów, rozwój kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań.

Obsługa i programowanie dronów: r.szk. 2023/2024: 2gr*8os.*2h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 2gr.*8os.*2h/tydz/gr. Tematyka m.in.: programowanie i sterowanie dronami, praktyczne zastosowanie technologii cyfrowej.

4. Kompetencje zielone.

Zielona transformacja: r.szk. 2023/2024: 2gr*8os.*2h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 2gr.*8os.*2h/tydz/gr. Tematyka: zasady tworzenia ogrodów permakulturowych, poznawanie różnorodności świata i zasad ochrony środowiska zdrowego stylu życia i odżywiania.

5. Rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów.

Zajęcia plastyczne: r.sz. 2023/2024: 8gr.*8os.*2h/tydz/gr; r.szk. 2024/2025: 8gr.*8os.*2h/tydz/gr; Tematyka: tworzenie i odbiór sztuki plastycznej, ekspresja przez sztukę, niwelowanie napięcia i stresów, rozwijanie talentów.

Ceramika: r.sz. 2023/2024: 3 gr.*8 os.*4h/tydz.; r.szk. 2024/2025: 3 gr.*8 os.*4h/tydz.; Tematyka: rozwój wrażliwości estetycznej, wyrażanie siebie w poczuciu bezpieczeństwa, niwelowanie napięcia i stresów, artystyczna terapia, rozwijanie talentów.

II. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów (w tym realizacja zajęć rewalidacyjnych), wsparcie rodziców/opiekunów prawnych uczniów, nauczycieli w zakresie stymulowania rozwoju ucznia oraz doskonalenia umiejętności wychowawczych, a także zwiększenia kompetencji kadr oświaty w zakresie zapobiegania przemocy i dyskryminacji.

1.Zajęcia logopedyczne: r.sz.2023/2024 5gr*4os.*1h/tydz/gr.,r.sz.2024/2025 5gr*4os.*1h/tydz/gr. Tematyka m.in. wykrywanie i usuwanie wad wymowy, korygowanie zaburzeń mowy.

2.Terapia pedagogiczna. r.sz.2023/2024 6gr*4os.*1h/tydz/gr.,r.sz.2024/2025 6gr*4os.*1h/tydz/gr. Tematyka m.in. praca nad przywróceniem pożądanych cech osobowo-poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej.

3.Rewalidacja z uczniem z niepełnosprawnością: r.szk.2023/2024 7os.*2h/tydz/os, r.sz.2024/2025 7os.*2h/tyd./os. Tematyka m.in. usprawnianie funkcji niezaburzonych
u dziecka z niepełnosprawnością, niwelowanie funkcji zaburzonych.

4.Terapia SI. r.sz.2023/2024 4os.*1h/tydz/os.,r.sz.2024/2025 *4os.*1h/tydz/os. Tematyka m.in. terapia objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

III. Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.

Doradztwo edukacyjnozawodowe indywidualne (kl. VIII): r.szk.2023/2024: 50 os*śr.2h/os., r.szk. 2024/2025 50os*śr.2h/os., Tematyka m.in. diagnoza preferencji
i możliwości rozwoju, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, poruszanie się po rynku pracy.

Zadanie 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

a) Studia podyplomowe trzy semestralne – surdopedagogika: 1 n-l. Tematyka: nauczanie i wychowanie osób głuchych i niedosłyszących, profilaktyka, diagnostyka i poradnictwo osobom z grupy ryzyka.

b) Studia podyplomowe trzy semestralne– terapia SI: 1 n-l. Tematyka: terapia w leczeniu objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego.

c) Studia podyplomowe trzy semestralne oligofrenopedagogika z autyzmem: 1 n-l. Tematyka nauczanie i wychowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną o specyficznych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, w tym stawiania diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Szkolenia nauczycieli:

1. Kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za środowisko 2gr*15os.*4 h/gr. Tematyka: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów świadomości i odpowiedzialności za środowisko.

2. Motywowanie ucznia trudnego do  nauki 2gr*15 os.*4 h/gr. Tematyka: podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z uczniem trudnym.

3. Wsparcie ucznia w zakresie ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego 2gr*15 os.*4 h/gr. Tematyka: zwiększenie kompetencji w zakresie ochrony i wzmocnienia zdrowia psychicznego uczniów.

4. Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w szkole 2gr.*15 os.*4 h/gr. Tematyka zwiększenie kompetencji w zakresie udzielania w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym pomocy uczniom ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE DOFINANSOWANE WZBOGACENIE POTENCJAŁU DYDAKTYCZNEGO. ZAKUP WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 240U(120K,120M) ze SP w tym 165 objętych dod. ofertą dyd. i 75U wymagających ppp w tym z opinią PPP(68U (26K,42M) i 7U /4K,3M/ orzeczenie) oraz 6U (4K,2M) z Ukrainy 30 (20K,10M) nauczycieli którzy uzyskają dod. umiejętności zawodowe w tym 3 (2k,1M) którzy uzyskają dod. kwalifikacje

CELE PROJEKTU

Projekt zakłada objęcie wsparciem uczniów i kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Karczmiskach prowadzącej kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego, z terenu woj. Lubelskiego, nie jest to szkoła prowadząca kształcenie zawodowe,
SP dla dorosłych, liceum dla dorosłych, szkoła specjalna.

CEL Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności miejscowości i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu, wsparcie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności
w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji a także kształcenie
i uczenie się nauczycieli, w tym ułatwianie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami poprzez organizację i realizacje dodatkowej oferty dydaktycznej, wsparcie psychologiczno pedagogiczne., doradztwo edukacyjno zawodowe, doskonalenie kadry pedagogicznej w tym w zakresie pracy
z U o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU

Liczba uczniów, którzy zrealizowali swoje cele rozwojowe po opuszczeniu programu: 220U(110K,110M) w tym Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu 200U (100K,100M) Liczba nauczycieli SP, którzy uzyskali kwalifikacje
po opuszczeniu programu. 3N(2k,1M) ukończone studia pod. SI, oligofrenopedagogika, surdopedagogika. Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali dodatkowe umiejętności zawodowe 28 (23K,5M).

Liczba szkół objętych wsparciem - 1

ZAŁĄCZNIKI:

								

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU

Utworzono dnia 24.03.2024, 07:50